Domowa wentylacja mechaniczna

 


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kwalifikacja do programu
Skierowanie do programu
Zgoda pacjenta


PERSONEL


Karta obserwacyjna
Karta wentylacji okresowej
Karta wizyt lekarskich

Karta wizyt pielęgniarskich

Karta wizyt rehabilitacyjnych

Karta zaopatrzenia
Skala Glasgow
Zmiana kwalifikacji pacjenta


KONTAKT


791 729 995
wm@medyk-poznan.pl


SERWIS


791 988 990
zaopatrzenie@medyk-poznan.pl


Tryb przyjęcia


Zgłoszenie objęcia opieką chorego programem wentylacji mechanicznej w warunkach domowych odbywa się drogą telefoniczną lub przez e-mail:
791 729 995
wm@medyk-poznan.pl

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Do skierowania należy dołączyć:
kartę informacyjną leczenia szpitalnego
wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny / opiekunów;
kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

-w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy

-w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.

Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta jest kontynuacją leczenia szpitalnego.


Kto może skorzystać ?


Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci chorzy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, dla których spełnione są jednocześnie następujące warunki:
zakończone i udokumentowane zostało u nich leczenie przyczynowe
są w pełni zdiagnozowani (mają wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja)

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą być jednocześnie objęci opieką: paliatywną i hospicyjną
– pielęgniarską opieką długoterminową

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych mogą być jednocześnie objęci procedurą żywienia dojelitowego w warunkach domowych.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest dla pacjenta całkowicie bezpłatne, refundowane przez NFZ. Refundacja obejmuje dostawę produktów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego oraz bezpłatną opiekę lekarską i pielęgniarską w zakresie żywienia. Usługa żywienia dojelitowego w warunkach domowych świadczona jest przez ośrodki zdrowia w całej Polsce, lista ośrodków na stronie www.niedajsiezjescchorobie.pl, www.nutrimed.pl