TEL. KOM. 791 922 996

Wykonujemy kompleksowe badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) z zakresu medycyny pracy, w tym:

– badania osób narażonych  na promieniowanie jonizujące,
– badania osób pracujących na wysokości,
– badania osób pracujących w hałasie,
– badania osób pracujących w zapyleniu,
– badania osób pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne i chemiczne,
– badania osób pracujących z monitorem ekranowym,
– badania osób kierujących pojazdami do celów służbowych oraz kierowców zawodowych,
w tym także kierowców samochodów powyżej 3,5 tony.

Przeprowadzamy także badania uczniów i studentów, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Kwalifikujemy do uprawiania sportu dzieci i młodzież do 23 roku życia – karta zdrowia sportowca.